Tầm nhìn

  • Trở thành Hợp tác xã uy tín hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Đưa chất lượng và thương hiệu của nông sản Việt Nam ra thế giới.
  • Tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cao, các sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ, bao gồm nhưng không giới hạn, Cà phê, Hồ tiêu và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác để phục vụ người tiêu dùng.
  • Phát triển cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
  • Duy trì môi trường sinh thái bền vững và chống biết đổi khí hậu.