Hộ nông dân tham gia vào quá trình canh tác/sản xuất

Các công ty chế biến/xuất khẩu ký kết Hợp đồng thu mua Hồ tiêu với Hợp tác xã sẽ chủ động thực hiện các chương trình tập huấn và hỗ trợ đầu vào cho các hộ nông dân do Hợp tác xã lựa chọn để triển khai sản xuất Hồ tiêu nhằm đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và chứng nhận đề ra theo như Hợp đồng đã ký giữa Hợp tác xã và các đối tác này.

Hợp tác xã sẽ đóng vai trò là trung gian để hỗ trợ và điều phối các hộ nông dân thực hiện và tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chất lượng đề ra. Đồng thời, Hợp tác xã chịu trách nhiệm báo cáo với các công ty chế biến/xuất khẩu về tiến trình hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký.

Hợp tác xã kiểm tra và giám sát việc thực hành sản xuất của các hộ nông dân thông qua Sổ Nhật ký Nông hộ. Hợp tác xã cũng đánh giá năng lực, lựa chọn các hộ nông dân phù hợp cho mỗi hợp đồng ký kết với đối tác, dựa vào Sổ nhật ký nông hộ này.

Các hộ nông dân trồng Hồ tiêu trong chuỗi liên kết với Hợp tác xã Nam Yang được Hợp tác xã quản lý theo Mã hộ. Các hộ nông dân được yêu cầu phải tuân thủ và thực hiện việc ghi chép một cách đầy đủ và rõ ràng mọi tác động lên cây Hồ tiêu trong một vụ (đốn tỉa, chăm sóc, bón phân, phun thuốc, …) nhằm phục vụ công tác giám sát cũng như truy xuất nguồn gốc của Hồ tiêu.